Okuste a vizte, jak dobrý je Hospodin, blaze člověku, jenž doufá v něj! Žalmy 34:9

Image slider Image slider Image slider Image slider Image slider Image slider Image slider Image slider Image slider Image slider Image slider Image slider Image slider Image slider Image slider Image slider Image slider Image slider Image slider Image slider Image slider Image slider Image slider Image slider

Otázky víry

Co s tím zlem Bůh dělá?

Bůh není zcela nečinný a není mu lidský osud lhostejný. Nezlomil nad člověkem hůl: "Ty ses rozhodl být beze mne, ty si chtěl znát zlo a být jako Bůh. Tak teď poneseš následky. Tvůj problém." Ano, člověk propadl smrti tak, jak jej Bůh varoval. Kdyby to tím skončilo, měla by Bible jen tři kapitoly, byla-li by vůbec. Jenže když čteme dál, dovídáme se nejenom o dramatu lidských dějin, ve kterých člověk zápasí a v různých podobách poznává ono: "propadnete smrti", ale centrem biblické zvěsti je právě Bůh, který člověka chce zachránit. Bůh měl již od začátku připraven záchranný plán. Bůh miluje každého člověka a chce, aby žil naplno a šťastně.

 

  • Sám Bůh přišel na zem, narodil se jako člověk a smířil člověka s Bohem. Byl to Ježíš Kristus. "Způsobem bytí byl roven Bohu, a přece na své rovnosti nelpěl, nýbrž sám sebe zmařil, vzal na sebe způsob služebníka, stal se jedním z lidí. A v podobě člověka se ponížil, v poslušnosti podstoupil i smrt, a to smrt na kříži." (Filipským 2:6-8). Proč musel zemřít?
  • Četli jsme, že základním následkem hříchu je smrt. Apoštol Pavel píše, že za hřích se platí smrtí: "Mzdou hříchu je smrt,..." (Římanům 6:23). Jakub píše: "Žádostivost pak počne a porodí hřích, a dokonaný hřích plodí smrt." (Jakubův 1:15). To znamená, že bez Boží pomoci by každého, kdo zhřeší, čekala smrt. "Skrze jednoho člověka totiž vešel do světa hřích a skrze hřích smrt; a tak smrt zasáhla všechny, protože všichni zhřešili." (Římanům 5:12).
  • Aby člověk nepropadl věčné smrti, aby byl naplněn spravedlivý Boží hněv, Ježíš vzal trest na sebe. On vytrpěl to, co patřilo nám. "Ale Kristus nás vykoupil z kletby zákona tím, že za nás vzal prokletí na sebe, neboť je psáno: ‚Proklet je každý, kdo visí na dřevě.'" (Galatským 3:13). On za nás zaplatil cenu, kterou nikdo z nás nemohl zaplatit. On za nás zaplatil výkupné, abychom byli zachráněni. "On se za nás obětoval, aby nás vykoupil ze všeho hříchu." (Titovi 2:14a), "V něm jsme vykoupeni jeho obětí a naše hříchy jsou nám odpuštěny pro přebohatou milost." (Efezským 1:7).
  • Ježíš nás tak smířil s Bohem. "Neboť v Kristu Bůh usmířil svět se sebou. Nepočítá lidem jejich provinění a nám uložil zvěstovat toto smíření." (2 Korintským 5:19). Nebo: "I vás, kteří jste dříve byli odcizeni a nepřátelští Bohu svým smýšlením i zlými skutky, nyní s ním smířil, když ve svém pozemském těle podstoupil smrt,.." (Koloským 1:22).
  • Smířen, tudíž zachráněn bude ten, kdo mu uvěří, ale o tom budeme ještě mluvit dále. "Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný." (Jan 3:16).

 

Když je tedy lidstvo smířeno a Ježíš vzal na sebe náš trest, proč je dále ve světě hřích a smrt a jakoby se nic nezměnilo?

 

Ježíš svým životem a smrtí otevřel cestu k Bohu a nejenom nás s Bohem smířil, že k Němu můžeme přistupovat, ale můžeme mu říkat „Otec“, přijal nás za svoje děti. Ale přijal všechny lidi najednou? Ne. Ospravedlněni jsou ti, kdo uvěří, že Ježíš je Boží Syn. Kdo uzná, že i on „propadl smrti“ a potřebuje záchranu a uvěří, že Ježíš za něj prolil svou krev, vyzná ho za svého Pána a předá mu kormidlo svého života, bude omilostněn a Bůh mu vinu nepřipočítá. Bude ospravedlněn ne proto, že si to zasluhuje, ale že za něj Ježíš již zaplatil. A to je pro každého. Ještě o tom budeme psát. Bůh dává každému člověku šanci, aby ho poznal a aby tuto záchranu od Ježíše přijal a nemusel propadnout smrti věčně.

 

Kdyby se měl Bůh vypořádat se zlem teď hned, ve své dokonalé spravedlnosti by se musel vypořádat s každým zlem. Nejenom s vraždami, znásilněními, krádežemi a korupcí, ale i s "menšími" zly. Zlo nejsou jen vraždy, ale i nenávist nebo hněv. Zlo je podvádět svou manželku a dokonce žádostivě pohlédnout na jinou ženu. Zlo není jen tunelování státních podniků, ale i závidět kolegovi pracovní úspěch nebo dražší auto. Desatero není jen "nezabiješ" a "nepokradeš". Ale i "nebudeš mít jiného Boha mimo mne". "Povýšené oči, naduté srdce, úsilí ničemů - to vše je hřích." (Přísloví 21:4). Kdo z nás by před Bohem obstál? I sama Bible je v tom nekompromisní: "Nikdo není spravedlivý, není ani jeden, nikdo není rozumný, není, kdo by hledal Boha; všichni se odchýlili, všichni propadli zvrácenosti, není, kdo by činil dobro, není ani jeden." (Římanům 3:12). Toto je čas milosti, kdy má každý člověk ještě šanci. Když přijde den "zúčtování", den soudu, Bůh bude soudit spravedlivě a každou nepravost potrestá. Na soudě jen nebudou souzeni ti, kdo jsou ospravedlněni Ježíšovou krví. "Boží spravedlnost skrze víru v Ježíše Krista pro všecky, kdo věří. Není totiž rozdílu: všichni zhřešili a jsou daleko od Boží slávy; jsou ospravedlňováni zadarmo jeho milostí vykoupením v Kristu Ježíši." (Římanům 3:22-24). "Amen, amen, říkám vám: Kdo slyší mé slovo a věří Tomu, který mě poslal, má věčný život a nepřijde na soud, ale již přešel ze smrti do života." (Jan 5:24).

 

A co TY, co ti řekne Bůh, když se před Něj postavíš?