Ať tedy jíte nebo pijete nebo cokoliv činíte, všechno čiňte k Boží slávě. 1 Korintským 10:31

Image slider Image slider Image slider Image slider Image slider Image slider Image slider Image slider Image slider Image slider Image slider Image slider Image slider Image slider Image slider Image slider Image slider Image slider Image slider Image slider Image slider Image slider Image slider Image slider

Otázky víry

Můžu Boha znát?

Věříme, že přesto, že je Bůh úplně jiný než my, je nad naše poznání a chápáni, "bydlí v nepřístupném světle" (1Tim 6,16), můžeme Boha znát osobně. Věříme, že Bůh je osoba, bytost, ne jenom nějaká energie nebo duchovní síla. A věříme, že Bůh sám se dává člověku poznat.

 

Bůh se dal poznat jednomu národu

Bible nám představuje Boha jako toho, kdo vstupoval do lidských dějin, oslovil člověka a navázal s ním vztah. Vybral si jednoho člověka, jmenoval se Abram, kterému se představil jako Jediný Bůh a s kterým uzavřel smlouvu, že z něho vzejde Bohem vyvolený národ. Později uzavřel smlouvu s celým tímto národem. Bůh přislíbil, že jim dá růst, prosperitu, pokoj od nepřátel, když si Jej zvolí za svého jediného Boha a budou mu věřit. Slíbil, že se jim dá poznat a oni slíbili, že jej budou poslouchat. V bibli je mnoho událostí, které popisují, jakým způsobem Bůh přesvědčoval tento národ, že jedině On je skutečným Bohem. Postupně se jim dával poznávat víc a víc. Když mluvil s Mojžíšem, řekl mu: "Ukázal jsem se Abrahamovi, Izákovi a Jákobovi jako Bůh všemohoucí. Ale své jméno Hospodin jsem jim nedal poznat." (Exodus 6:3) Své jméno zjevil až Mojžíšovi. O Mojžíši je napsáno: "A Hospodin mluvil s Mojžíšem tváří v tvář, jako když někdo mluví se svým přítelem." (Exodus 33:11) Bůh se takto zjevoval zpočátku jednotlivcům, (vůdcům, proroků, králům...) ve vyvoleném národě, kterým dával poznat svou povahu, svou vůli, biblicky řečeno "svou tvář a své jméno", čili kým Bůh je, na čem mu záleží, po čem touží, co je pro něho důležité. Chtěl mít vztah s jedním národem, kterému se dá poznat, který si bude formovat. Aby se později poznání Boha rozšířilo po celém světě. Skrze proroka Jeremiáše řekl, že přijde doba, kdy ho budou moci znát všichni: "Toto je smlouva, kterou uzavřu s domem izraelským po oněch dnech, je výrok Hospodinův: Svůj zákon jim dám do nitra, vepíši jim jej do srdce. Budu jim Bohem a oni budou mým lidem. Už nebude učit každý svého bližního a každý svého bratra: »Poznávejte Hospodina!« Všichni mě budou znát, od nejmenšího do největšího z nich, je výrok Hospodinův. Odpustím jim jejich nepravost a jejich hřích už nebudu připomínat."(Jeremjáš 31:33-34)

 

Bůh se dal poznat v Ježíši Kristu

Toto slovo se naplnilo v Ježíši Kristu. Sám Bůh, který se stal člověkem. Jan o něm píše: "Boha nikdy nikdo neviděl; jednorozený Syn, který je v náruči Otcově, nám o něm řekl." (Jan 1:18) Ježíš nám ukázal, že Bohu záleží na každém člověku, že nikomu nestraní. Sám sebe představil i jako pastýře, který hledá jedinou ztracenou ovečku, na které mu záleží. Tvrdil, že vše, co učil, slyšel od svého Otce. Kdo ho následuje, už není jen služebník všemohoucího Boha, ale nazval ho svým přítelem: "Už vás nenazývám služebníky, protože služebník neví, co činí jeho pán. Nazval jsem vás přáteli, neboť jsem vám dal poznat všechno, co jsem slyšel od svého Otce." (Jan 15:15). Učil, že každý se může stát dítětem Božím. Díky tomu, že Ježíš vzal na sebe naše hříchy, otevřel nám cestu k Otcovi, splatil dluh, který jsme vůči Bohu měli a sami bychom jej nebyli schopni splatit. Díky Ježíši můžeme k Bohu přistupovat s důvěrou. Učil nás nazývat mocného a svatého Boha svým Otcem: "Když se modlíte, říkejte: Otče náš, ..." (Lukáš 11:2). A po svém odchodu nám poslal svého Ducha, třetí Božskou Osobu, který nám potvrzuje, že jsme Boží děti. Dává nám tuto jistotu, učí nás k Bohu jít a žít s Ním v blízkém vztahu. "Nepřijali jste přece Ducha otroctví, abyste opět propadli strachu, nýbrž přijali jste Ducha synovství, v němž voláme: Abba, Otče! Tak Boží Duch dosvědčuje našemu duchu, že jsme Boží děti." (Římanům 8:15-16)

 

Bůh se chce dát poznat i tobě

Je možné Boha znát a mít s Ním osobní vztah. Jestli chceš Boha znát, hledej ho celým srdcem. Bůh se dá poznat tomu, kdo ho opravdově hledá. „Budete hledat Hospodina, svého Boha; nalezneš ho, budeš-li ho opravdu hledat celým svým srdcem a celou svou duší. Deuteronomium 4:29. a taky: "Budete mě hledat a naleznete mě, když se mne budete dotazovat celým svým srdcem." Jeremjáš 29:13. Nenech se odradit po prvním výkřiku k Bohu bez odezvy. Bůh se ti dá poznat, ale někdy skrývá svou tvář, aby se přesvědčil, jestli o Něj skutečně stojíme. " ... jeho tvář hledejte ustavičně." (1 Paralipomenon 16:11).

 

Kdo ho však nalezl, nelituje. Apoštol Pavel to popsal takto: "A vůbec všecko pokládám za ztrátu, neboť to, že jsem poznal Ježíše, svého Pána, je mi nade všecko." (Filipským 3:8)