Bez víry však není možné zalíbit se Bohu. Kdo k němu přistupuje, musí věřit, že Bůh jest a že se odměňuje těm, kdo ho hledají. Židům 11:6

Image slider Image slider Image slider Image slider Image slider Image slider Image slider Image slider Image slider Image slider Image slider Image slider Image slider Image slider Image slider Image slider Image slider Image slider Image slider Image slider Image slider Image slider Image slider Image slider

Otázky víry

Jaký Bůh vlastně je?

Možná i připouštíš, že existuje nějaká inteligentní bytost, která stvořila tento svět a která nás přesahuje. Že existuje nějaký bůh. Ale jaký je? Kdo to je? Je Bůh nějaká vyšší energie nebo něco víc? Co ho charakterizuje? Záleží mu na mně?

 

Nepoznali bychom Boha, kdyby se nám On sám nedal poznat. Je někdo úplně jiný, než jsme my, nemáme možnost ho zachytit svými smysly nebo technikou, nemáme možnost ho vědecky dokázat. Proto On se dal člověku poznat. Věříme, že zdrojem našeho poznání Boha je bible. Proč věříme bibli, to můžete nalézt zde (odkaz na další článek o bibli).

 

Jaký je Bůh?

Nejprve bych shrnula, kým Bůh není.

 • Bůh není jen energie. Je i energie, ale to není všechno. Podle bible Bůh mluví, cítí, přemýšlí, plánuje, řídí, což nejsou atributy energie. Bůh je představen v bibli jako osoba. Osoba živá, která komunikuje, navazuje s člověkem vztah.
 • Bůh není bělovlasý stařec sedící někde na obláčku na nebi. Toto je dětinská představa, vycházející z antické představy světa. Pojem „nebe“, „nebeský trůn“ a podobné výrazy, které nalezneme i v samotné bibli, nemluví o konkrétním místě někde nad zemskou atmosférou. Jsou to obrazy, které přibližují Boží svět našim zkušenostem. Nebe je stav, není to fyzické místo. Bůh je přítomen všude v tomto světě, avšak není součástí tohoto světa. Zůstává mimo fyzický řád, přesto ve všem žije a působí, proto může být ve všem také poznáván.
 • Bůh není jako "automat na horké nápoje", kdy vhodíme v časech nouze modlitbu a Bůh je povinen naše prosby vyslyšet. Bůh je rád, když se na něj obracíme s důvěrou, ale v první řadě mu jde o vztah a má i nějaké požadavky na nás. A má právo nám říct ne. Protože jenom On vidí dále než my a ví, co je skutečně dobré pro nás a náš život.
 • Bůh není výkonný policejní orgán, který řeší každé zlo a nespravedlnost na světě teď a hned. Toto je pro mnohé kámen úrazu. Proč Bůh nezasahuje? Jak se může dívat na to zlo? (o tom samostatný článek zde)
 • Bůh není důsledný účetní, který zaznamenává každé naše selhání a na konci našeho života nebo na posledním soudě nám všechno spočítá.
 • Bůh není "hodinář", který dal jediným stvořitelským aktem vše do chodu a už ponechává svět svému osudu. Zároveň ani nezasahuje ustavičně do běhu světa, jako si to kdysi představovali primitivní národy a za přírodními úkazy viděli přímo se projevující božstvo. Nyní, když současný člověk přírodní zákonitosti zná a může je částečně ovládat, podle této představy Bůh pro moderního člověka neexistuje.

Často jsou to nesprávné, falešné představy Boha, které nám brání ho nalézt. Když chceme Boha najít, musíme být ochotni se svých představ vzdát, jestli chceme Boha poznávat, musíme být schopni své představy neustále korigovat a být si vědomi, že Bůh je daleko větší a jiný než si dokážeme představit.

 

Jaký je teda Bůh podle bible?

Bůh má v bibli více jmen:

 • Jah – Hospodin (Ex 15, 2-3)
 • Elohim – Silný, Božský (Genesis 1:1)
 • Adonaj – Pán, ve smyslu vztahu Pána a služebníka (Exodus 4:10,13)
 • El Eljon – Nejvyšší, Nejmocnější (Genesis 14:20)
 • El Roi – Mocný, který všechno vidí (Genesis 16:13)
 • El Šaddai – Všemocný Bůh (Genesis 17:1)
 • El Olam – Věčný Bůh (Izajáš 40:28)
 • JHWH – „Já Jsem, který jsem“, což znamená věčný, sám ze sebe existující Bůh a zároveň nepopsatelný (Exodus 3.13;34).

Bůh je v bibli představen jako:

 • Stvořitel (Židům 11:3, Izajáš 37:16, Žalmy 104:24)
 • Pán (Jan 13:13, Zjevení Janovo 19:16)
 • Otec (Žalm 68:6, 89:27, Přísloví 3:12, Matouš 5:48)
 • Obhájce (Žalm 68:6, žalm 104:13, Deuteronomium 32:36)
 • Soudce (Žalm 75:8, Izaijáš 33:22, Jeremiáš 11:20)
 • Duch, což znamená, že je neviditelný (Jan 1:18; Jan 4:24)
 • Pravda, je v dokonalém souladu se vším, čím je, a zůstane stejným, neporušeným a není u něj lži (Žalm 19:10; 1. Samuelova 15:29)
 • Cesta, Ježíš je jediná cesta k Bohu (Jan 14:6)
 • Život (Jan 14:6, Jan 1:4, Jan 11:25, Filipským 1:21)
 • Chléb, co zasytí a Živá voda, která hasí žízeň (Jan 6:27, Jan 6:51, Jan 4:14)
 • Štít, ochrana (Žalm 28:7, Žalm 18,31, Žalm 121:5)
 • Pastýř (Žalm 23:1, Jan 10:11, Ezechiel 34:12)
 • Láska (1. Janův 4:10, 4:16)

Bůh je v bibli popsán různými charakteristikami:

 • Trojjediný, je ve třech osobách (Otec, Syn, Duch Svatý), které jsou stejné ve své podstatě, moci i slávě
 • Věčný, je bez začátku a bez konce své existence (Izaijáš 40:28, Jeremiáš 10:10)
 • Dokonalý (2. Samuelova 7:22; Žalm 86:8; Izajáš 40:25; Matouš 5:48)
 • Neměnný, je absolutně spolehlivý a důvěryhodný (Malachiáš 3:6; Numeri 23:19; Žalm 102:26-7
 • Svatý, oddělený od vší nemravnosti a Jeho hněv je namířen proti hříchu. Bůh vidí všechno zlo a Jeho hněv je namířen proti zlu; Písmo obvykle uvádí oheň spolu s Boží svatostí. Bůh je popsán jako vše spalující oheň (Izajáš 6:3; Abakuk 1:13; Exodus 3:2,4,5; Židům 12:29)
 • Všemohoucí, má absolutní moc; může dělat všechno, co se rozhodne udělat
 • Všudypřítomný, je přítomen všude a v každé chvíli. To však neznamená, že Bůh je všechno (Žalm 139:7-13; Jeremiáš 23:23)
 • Vševědoucí, zná minulost, přítomnost i budoucnost, ví dokonce, co si myslíme v každé chvíli, a protože všechno ví, Jeho spravedlnost bude vždy dokonalá (Žalm 139:1-5; Přísloví 5:21)
 • Nesrovnatelný, není mu rovného (Jeremiáš 10:6)
 • Nepostižitelný, není možno jej dokonale probádat a pochopit (Izajáš 40:28; Žalm 145:3; Římanům 11:33-34)
 • Spravedlivý, všichni jsme si před Ním rovni, žádného neupřednostňuje (Deuteronomium 32:4; Žalm 18:30), neodpustí žádný špatný skutek; pro Jeho spravedlnost a právo museli být naše hříchy vloženy na Ježíšova ramena a Ježíš musel projít Božím soudem, aby naše hříchy byly odpuštěny (Exodus 9:27; Matouš 27:45-46; Římanům 5:21)
 • Je jediný, není jiného Boha, ale také to, že On je jediná bytost, která dovede uspokojit nejhlubší tužby a potřeby našeho srdce a jedině On je hoden našeho uctívání a oddanosti (Deuteronomium 6:4, Deuteronomium 4:35, 1.královská 18:39)
 • Svrchovaný, suverénní a nic z Jeho stvoření, vědomě nebo podvědomě nemůže zmařit Jeho záměry (Žalm 93:1; Jeremiáš 23:20)
 • Milostivý - toto obsahuje Jeho dobrotivost, laskavost, milosrdenství a Jeho lásku – což jsou slova, která alespoň částečně vystihují Jeho podstatu. Kdyby nebylo Boží milosti, zbylé Boží vlastnosti by vylučovaly jakýkoliv přístup člověka k Bohu. Naštěstí tomu tak není, neboť On touží znát každého z nás osobně (Exodus 34:6; Žalm 31:19; 1. Petrův 1:3; Jan 3:16; Jan 17:3).
 • Věrný (Žalm 117,2, Exodus 34:6, Deuteronomium 7:9)

Bůh je i Bohem paradoxů

Hospodin spojuje v sobě i zdánlivé protiklady.

 • přebývá v nepřístupném světle (1Tim 6:16), daleko nás přesahuje, ale zároveň je blízko každému, kdo ho opravdově hledá (Žalm 145:18)
 • je spravedlivý soudce (Žalm 7:12) a odplatí každému podle jeho skutků (Řím 2:6), ale je i milosrdný, shovívavý, plný slitování (Ex 34,6)
 • je mocný, silný, všemohoucí, přesto respektuje naši svobodu a rozhodnutí, které děláme, i s následky, nebrání nám dělat zlo, když se pro něj rozhodneme
 • je Stvořitel a Pán a stal se služebníkem všech v Ježíši Kristu

 

"Boha nikdo nikdy neviděl. Jednorozený Syn, který je v Otcově náruči, ten jej
vylíčil." (Jan 1,18).

 

Ježíš je tím obrazem Boha. Čím více poznáme, jaký byl Ježíš Kristus, co dělal, co učil, jak se choval k lidem, co bylo pro něj důležité a co ne, pro co žil a proč umřel, o to více poznáme, kým je Bůh.

 

Toto je skromný pokus odpovědět na tuto neobsažitelnou otázku.

Chceme vás skutečně povzbudit, abyste nepřestávali hledat Boha (Jeremiáš 29:13).