Zpívejte Hospodinu, dobrořečte jeho jménu, zvěstujte den ze dne jeho spásu. Žalmy 96:2

Image slider Image slider Image slider Image slider Image slider Image slider Image slider Image slider Image slider Image slider Image slider Image slider Image slider Image slider Image slider Image slider Image slider Image slider Image slider Image slider Image slider Image slider Image slider Image slider

Kdo jsme

O církvi

Apoštolská církev patří mezi evangelikální církve. Z hlediska věrouky a praxe se řadí k tzv. letničnímu hnutí. Byla povolena a zaregistrována státem v roce 1989 po desetiletích pronásledování a práce v ilegalitě. Je rovnoprávná s ostatními křesťanskými církvemi našeho státu. Je členem v Ekumenické radě církví, která sdružuje většinu křesťanských církví České republiky. Dnes se k Apoštolské církvi hlásí podle posledního sčítání lidu z roku 2011 téměř pět tisíc lidí.

 

Kam nás zařadit?

Letniční církve, ke kterým se Apoštolská církev řadí, jsou sdruženy celosvětově v "Pentecostal World Conference" a v rámci Evropy v "Pentecostal European Fellowship". Apoštolská církev je organizačně přidružena ke světovým "Assemblies of God".

 

Kdo církev vede?

Od založení církve stál v jejím čele bratr biskup Rudolf Bubik, který je dnes již dobře známý ve světě nejen svými knihami, ale také jako žádaný řečník na konferencích. Od roku 2008 vede církev nově zvolený biskup Martin Moldan.

 

Struktura církve

Církev je vedena Radou církve, v jejímž čele stojí biskup a výkonným orgánem je Úzká rada. Při volbě členů Rady je dbáno na to, aby do čela církve byli voleni lidé upřímně vydaní Bohu. Církev je organizačně členěna do 5ti oblastí, které vedou oblastní senioři. Samotný život církve se odehrává ve sborech, v nichž duchovní i praktické vedení zastávají pastor sboru, druhý pastor a staršovstvo či rada sboru. Stěžejním bodem setkávání jsou nedělní bohoslužby, biblické hodiny a modlitební setkávání. Členové sborů z různých měst se společně setkávají na oblastních a celorepublikových shromážděních, konferencích víry a duchovních soustředěních. Tyto akce jsou pořádány jak pro širokou obec věřících, tak pro jednotlivé skupiny, pro děti, mládež, ženy, seniory, pro pracovníky s dětmi, hudebníky, podnikatele a další.

 

Čemu věříme?

Za měřítko víry a křesťanského života přijímá Apoštolská církev Písmo svaté, jako jedinou věroučnou základnu. Navazuje na učení Ježíše Krista a apoštolů. Křtí ponořením ty, kteří jsou způsobilí věřit a vyznávat svou víru v Ježíše Krista jako Božího syna, svého Pána a Spasitele. V učení a praxi se kromě klasických axiómů křesťanské teologie zdůrazňuje osoba Ducha svatého v životě jednotlivce a církve. Cílem je zvěstovat Ježíše Krista v moci Ducha svatého. Pokud jde o vztah k jiným církvím, považuje Apoštolská církev ty, kteří uvěřili v Ježíše Krista, prožili odpuštění hříchů a jsou následovníky Ježíše, za Kristovu církev, tedy za své bratry a sestry. V zásadě má Apoštolská církev dva hlavní obřady: křest ve vodě a Večeři Páně. Slovem Božím a Písmem svatým rozumí 66 knih Bible bez Apokryfů. Toto slovo je plně inspirováno Duchem svatým, je neomylné, v originálu nejsou chyby a je pravidlem pro křesťanský život a učení.

 

Co vyučujeme?

Kristus je plně Bůh a člověk, který se narodil z panny Marie a svým zrozením se pokořil, aby učinil Boží dokonalou vůli - záchranu člověka. Přišel na svět, aby nám zjevil Boha Otce, ukázal nám cestu spasení a vzal naše hříchy na sebe, zlomil moc satana a osvobodil nás z moci smrti a hříchu. Zemřel na kříži a vstal z mrtvých, aby ospravedlnil všechny, kdo věří v něho. Řekl: "Dokonáno jest", tzn. Nic není nutno ke spasení přidat. Nyní se přimlouvá, zachraňuje, křtí Duchem svatým, udílí služebnosti, vládne nad celou církví skrze Ducha svatého, Slovo a duchovní správce. Všichni zhřešili a odvrátili se od Boha. Nedokonalý člověk se nemůže sám spasit. Potřebuje činit pokání ze svých hříchů a musí uvěřit v Ježíše jako svého Pána a Spasitele.

 

Co u nás nenajdete?

Naše bohoslužby jsou vedeny jako civilní obřad bez liturgie, neklademe důraz na vnější náboženskou atmosféru, ale soustředíme se na opravdovost víry. Neuctíváme sochy, jiné předměty a nezbožšťujeme lidi. Modlíme se pouze k Ježíši Kristu, Bohu Otci a k Duchu Svatému.

 

Praktická činnost církve

Církev zastřešuje řadu samostatných subjektů. Na prvním místě je třeba jmenovat Vyšší odbornou školu misijně teologickou v Kolíně vedenou ředitelem bratrem Milanem Bubanem. Dále je to Diakonie AC, jejímž posláním je poskytnout platformu a koordinovat činnost svých členů, kteří slouží v charitativní, misijní a sociální oblasti. Pod sebou sdružuje společnosti jako např.

  • Royal Rangers – křesťanská organizace pro děti a mládež školního věku, která vychovává mladého člověka k plnému, samostatnému a odpovědnému životu. Další informace »
  • Teen Challenge – organizace zajišťující pomoc osobám, které se ocitly v zajetí různých závislostí
  • Nehemie – misijní a humanitární organizace dlouhodobě zajišťující pomoc strádajícím dětem, válečným běžencům, misionářům a církvím v 16ti zemích světa.

Apoštolská církev je také zakladatelem mezidenominační organizace ACET, která poskytuje praktické vyučování v oblasti HIV/AIDS a rizikového chování mládeže.

 

Více se o Apoštolské církvi dočtete http://www.apostolskacirkev.cz »